Same Owl but through 90 degrees

Same Owl but through 90 degrees

Same Owl but through 90 degrees